פוליסת ביטוח אחריות מקצועית משולבת ביטוח אחריות (חבות) המוצר מורכבת למעשה משני פרקים עיקריים:
ביטוח אחריות מקצועית המכסה את חבות החברה המבוטחת בגין כל מעשה של מחדל,
טעות או השמטה שנעשו במהלך העבודה השוטפת על פיתוח המוצר או בכשל שהתבטא באי אספקה של השירותים המצופים מפעילות המוצר.

בביטוח האחריות המקצועית של חברת הייטק ניתן לטעון לרשלנות מקצועית במספר היבטים:

  • כשל שמתבטא בעיבוד הנתונים.
  • כשל שמתבטא בשירותי מחשוב לקויים.
  • כשל בתוכנת המבוטח
  • כשל בחומרת המבוטח.

הפוליסה מכסה את כל ההוצאות המשפטיות הכרוכות בניהול התביעות שעילתן מכוסה בפוליסה לרבות במרבית התוכניות המשווקות כיום נמצא גם הרחבות למקרים של דיבה השמצה ולשון הרע, הפרת זכויות יוצרים והפרות של קניין רוחני למעט פטנטים רשומים, אי יושר של עובדי המבוטח, אובדן מסמכים ומדיה מגנטית, חריגה מסמכות בתום לב.

חשוב לשים לב שהפוליסה תכלול הרחבת משווקים, תקופת גילוי מאוחרת שבין  6 ל-12 חודשים.

יש לוודא שהפוליסה אינה מוגבלת לשלבי המוצר המוגמר אלא כוללת גם את שלבי הפיתוח.

חשוב שיהיה כיסוי ביטוחי בפוליסה של המבוטח או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה.

קיימות פוליסות לביטוח אחריות מקצועית הייטק וביטוח חבות המוצר שבהן הכיסוי מוגדר בהרחבה כך שמעשה שלא כדין, לרבות הצגה מוטעית או מצג שווא, הפרה לא מכוונת של דרישה סטטוטורית והפרה לא מכוונת בתום לב של התחייבות חוזית תכוסה במסגרת הפוליסה.

ביטוח אחריות המוצר המכסה את חבותה של החברה בגין נזקי גוף או נזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי (הלקוחות בדר"כ) עקב וכתוצאה משימוש במוצר.

השילוב בין 2 המוצרים בפוליסה אחת מעניק מטריית הגנה מושמת שבה קיימת הגנה הן לנזק כלכלי טהור והן לנזקי גוף ורכוש שנגרמו עקב וכתוצאה מהשימוש בטכנולוגיה.