קיימת אפשרות הפקת פוליסה מהירה במשרדו של סוכן הביטוח. הפוליסה מיועדת למשרדים שמחזיקים ברכוש בגובה של עד 18 מיליון ₪. חשוב לציין שהפוליסה מסוג אקסטרא למשרדים מיועדת לבטח משרדים בהם מתרחשת פעילות משרדית בלבד ואינה מיועדת לבטח מלאי עסקי. המחיר המינימלי לפוליסה הוא 990 ₪.

במסגרת פוליסת הביטוח EXTRA למשרד ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים:

 • כיסוי למבנה ולתכולת המשרד על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע (באפשרות המבוטח לוותר על רכישת כיסוי רעידת אדמה).  
 • הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:
 • כיסוי על בסיס ערך כינון.
 • אובדן דמי שכירות במקרה נזק – לתקופה של עד 12 חודשים ולא יותר מ- 15% מסכום ביטוח המבנה.
 • שבר תאונתי של  שלטים וזכוכית – עד 5% מסכום ביטוח המבנה.
 • החזר הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים. 
 • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪.
 • כיסוי מפני פרעות, מהומות אזרחיות ונזק בזדון.
 • כיסוי לחפצים אישיים של המבוטח ו/או של עובדיו – עד לסך של 2,000 ₪ לעובד, ולא יותר מ- 10,000 ₪ בגין סך המקרים בתקופת הביטוח, עקב מקרה ביטוח בעת הימצאם בחצרי המבוטח, לא כולל כספים ודברי ערך. 
 • כיסוי בגין נזק למכשירים וציוד בשיפוץ ותיקון – עד 10% מסכום הביטוח של סעיף ציוד ומכשירים, למקרה ולתקופה.
 • כיסוי מפני גניבה לתכולת המשרד.
 • כיסוי מפני נזקי מים לתכולת המשרד.
 • הוצאות בגין שחזור מסמכים – עד לסכום של 5000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח. 
 • כיסוי לשיפורי דיור, שהושקעו על ידי המבוטח במבנה המוחזק בשכירות, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה.
 • "מחשבית" - כיסוי למערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני
 • כיסוי לאובדן הכנסות בית העסק על בסיס יומי, עקב מקרה ביטוח
 • ביטוח חבות מעבידים.
 • כיסוי לאחריות המבוטח כלפי צד שלישי.
 • כיסוי לרכוש בהעברה. 
 • ביטוח כספים.
 • ביטוח תאונות אישיות לבעלי המשרד ועובדיו למקרה מוות מתאונה, נכות מתאונה ופיצוי שבועי כתוצאה מאי כושר זמני עקב תאונה.
 • שבר שלטים ומשטחי זכוכית – השלמה לכיסוי הכלול אוטומטית בפרק המבנה.

ביטוח משרדים Business Insurance