קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:

ביטוח דירקטורים בכירים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בכירים מעניק למנהלים ואנשי דירקטוריון בחברות הגנה וביטחון כלכלי מפני החשיפה שלהם לתביעות של לקוחות, בעלי מניות ועוד הנובעות עקב פעילותם הניהולית השוטפת.

דירקטורים ובעלי משרות ניהוליות בכירות בחברות חשופים לתביעות הן במשך תקופת כהונתם והן לאחריה.

על נושא משרה בתאגיד חלות חובות המוגדרות בחוק כגון:  חובת אמונים, חובת הזהירות, איסור תחרות, איסור ניגוד עניינים ועוד.

אי קיומן ו/או הפרתן של חובות אלו עלול לחשוף את נושא המשרה בפני תביעה כלפיו באופן אישי הן במהלך הניהול השוטף של החברה והן לאחר סיום תקופת פעילותו כנציג הדירקטוריון או כעובד החברה. נושאי משרה בארגונים בישראל ובעולם נתבעו בשנים האחרונות או על ידי התאגיד אותו שירתו או על ידי הרשויות, בעלי המניות, עובדי הארגון, ספקים, מלווים ובעלי חוב, שכנים הנמצאים בסמיכות גיאוגרפית למפעל ועוד.

הגנה מפני תביעות - ביטוח דירקטורים

פוליסה ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מעניקה הגנה אישית לבעל המשרה המתבטאת בכיסוי ביטוחי המכיל בתוכו את מימון ההגנה המשפטית הכרוכה בניהול תביעה שהוגשה במשך תקופת הביטוח כנגד בעל המשרה עקב מעשה או מחדל שלו שלא כדין שנעשה בתום לב ומתוקף תפקידו בארגון.

מדוע צריך ביטוח נושאי משרה?

תוכנית ביטוח נושאי משרה ודירקטורים מעניקה כיסוי לתביעות שהוגשו נגד נושאי המשרה עקב מעשה או מחדל המהווים הפרת חובה, טעות, השמטה, הצהרה לא מדויקת או מטעה, שכחה, חריגה מסמכות, רשלנות או הזנחה שנעשו במסגרת תפקידם כנושאי משרה בחברה.

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מעניק הגנה בפני הפרת חובת הזהירות כלפי החברה וגורמים אחרים אליהם חב בעל המשרה לפי חוק בחובת הזהירות . כמו-כן, במקרה של הפרת חובת אמונים כלפי החברה.

מרבית הפוליסות מעניקות כיסוי רטרואקטיבי גם למעשים שאירעו טרם כניסת הביטוח לתוקף ולא היו ידועים למבוטח במועד תחילת הביטוח, ואשר תביעות בגינם הוגשו כנגד המבוטח במשך תקופת ביטוח נושאי משרה.

ביטוח אנשי מפתח - הרחבות 

ניתן לרכוש במסגרת פוליסת ביטוח דירקטורים ואנשי מפתח הרחבות לתביעות שיוגשו בהקשר לדיני ניירות ערך,

תביעות בנושא של הנפקות ציבוריות וכיסוי מיוחד ומורחב בפוליסת ביטוח נושאי משרה בחברות שעברו

שינויים הנובעים מפירוק החברה , מכירתה או מיזוגה לחברה אחרת.

 

מעוניינים לקבל פרטים נוספים על הפוליסה לביטוח דירקטורים ואנשי משרה?

נציגי המרכז לביטוח עסקים עומדים לרשותכם וישמחו לספק לכם מידע מקצועי מורחב בנושא ביטוח אנשי מפתח
 

ביטוח דירקטורים - ביטוח נושאי משרה

 
שתף עמוד:
מס' מדרגים: 3  ממוצע: 5
20/04/2021 05:54
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
loading
דברו איתנו
Message Icon
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
loading